groupByKey vs. reduceByKey (aggregateByKey)

groupByKey vs. reduceByKey (aggregateByKey)
0.0 0

#1

Originally published at: https://kaizen.itversity.com/topic/groupbykey-vs-reducebykey-aggregatebykey/